Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 3 (Tháng 3/2024) bản điện tử

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 60 - số 3 (tháng 3/2024) bản điện tử với 28 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 60 - số 3 (tháng 3/2024) với 28 bài báo khoa học thuộc lĩnh vực Hóa học - Công nghệ thực phẩm.

Tác giả bài báo có thể vào mục Tạp chí điện tử trên website của Tạp chí để download bài báo.

  • Thứ Hai, 10:18 01/04/2024

Tags: