Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 2 (Tháng 02/2024) bản in

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 60 - số 2 (tháng 02/2024) bản in với 25 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 60 - số 2 (tháng 02/2024) với 25 bài báo khoa học thuộc lĩnh vực Kinh tế.

Tác giả bài báo có thể vào mục Các số đã xuất bản trên website của Tạp chí để download bài báo.

  • Thứ Sáu, 10:09 01/03/2024

Tags: