Thể lệ viết và gửi bài

Thể lệ viết và gửi bài

Thể lệ viết và gửi bài

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng tải kết quả các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế-xã hội của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học ở trong và ngoài nước.

Tạp chí xuất bản 02 tháng/kỳ và được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí thuộc các liên ngành: Cơ khí-Động lực, Hóa học-Công nghệ Thực phẩm, Điện-Điện tử-Tự động hóa và ngành Kinh tế được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình khoa học.

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Bài nhận đăng là những bài báo khoa học chưa từng công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

2. Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (các từ ngữ thống nhất theo Từ điển bách khoa Việt Nam; các thuật ngữ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài phải viết kèm theo tiếng nước ngoài; chữ viết tắt phải có chú thích từ gốc).

3. Bài báo là kết quả của công trình, đề tài nghiên cứu có cơ quan quản lý phải được phép công bố của cơ quan quản lý đó.

4. Nội dung bài không dài quá 10 trang A4 (bao gồm cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo).

II. YÊU CẦU VỀ TRÌNH BÀY

1. Hình thức

· Font Times New Roman, bảng mã Unicode; Cỡ chữ 12.

· Khổ giấy A4, căn lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm, giãn cách dòng: Single.

· Hình ảnh sử dụng trong bài phải rõ nét và ghi rõ nguồn trích dẫn (nếu có).

· Các công thức toán học phải được gõ bằng phần mềm Mathtype hoặc Equation (không để dạng ảnh).

2. Trình tự nội dung (tuân thủ đúng quy định cấu trúc nội dung của một bài báo khoa học)

· Tên bài báo, Tóm tắt, Từ khóa: Bắt buộc viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (nội dung phần Tóm tắt không quá 200 từ; Từ khóa không quá 06 từ).

· Tên tác giả, đơn vị công tác, e-mail, số điện thoại (trường hợp đồng tác giả, ghi số điện thoại, e-mail của tác giả chính).

· Giới thiệu.

· Cơ sở lý luận.

· Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu.

· Kết quả và thảo luận.

· Khuyến nghị/ Giải pháp (nếu có).

· Kết luận.

· Lời cảm ơn (nếu có).

· Tài liệu tham khảo: Các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong nội dung bài báo phải liệt kê ở mục "Tài liệu tham khảo" và được đánh số theo thứ tự xuất hiện trong nội dung bài. Cách trình bày như sau:

Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí khoa học:

[STT]. Tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo. Tên tạp chí, tập/kỳ, từ trang-đến trang.

Tài liệu tham khảo là sách:

[STT]. Tác giả, năm xuất bản. Tên sách. Nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Tài liệu tham khảo là báo cáo hội nghị khoa học:

[STT]. Tác giả, năm xuất bản báo cáo. Tên báo cáo. Tên hội nghị, địa điểm, thời gian tổ chức. Nhà xuất bản,

từ trang-đến trang.

Tài liệu tham khảo là đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn:

[STT]. Tác giả, năm thực hiện. Tên công trình. Loại công trình (đề tài/luận án/luận văn), tên đơn vị quản lý công trình.

Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet:

[STT]. Tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo. Truy cập ngày tháng năm. Đường dẫn đầy đủ địa chỉ URL của tài liệu.

III. GỬI BÀI

Bài gửi về Tạp chí gồm: 01 bản Word và 01 bản PDF theo địa chỉ hộp thư điện tử của Tạp chí: tapchikhcn@haui.edu.vn

Hoặc gửi bài qua online qua trang thông tin điện tử của tạp chí: https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/