Quy trình đăng bài

Quy trình đăng bài trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quy trình đăng bài

Quy trình đăng bài trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Diễn giải quy trình

Triển khai kế hoạch xuất bản

Đầu tháng của kỳ xuất bản, bộ phận TK-TS xây dựng, trình duyệt và triển khai kế hoạch xuất bản Tạp chí.

Nhận bài và thẩm định sơ bộ

Bộ phận TK-TS tiếp nhận bài báo, kiểm tra, rà soát, thẩm định sơ bộ bài báo theo các tiêu chí của Tạp chí về hình thức, bố cục… trước khi phản biện:

+ Nếu bài báo đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Tạp chí: Bộ phận TK-TS tổng hợp, phân loại và làm thủ tục “Phản biện”.

+ Nếu bài báo không đạt: Bộ phận TK-TS thông báo cho tác giả, đề nghị tác giả hoàn thiện theo quy định của Tạp chí và gửi lại nếu muốn đăng trên Tạp chí.

Phản biện

Các bước của quá trình phản biện thục hiện đúng theo quy trình phản biện của tạp chí.

+ Nếu bài báo được phản biện đề nghị TBT cho đăng: Bộ phận TK-TS tổng hợp trình lãnh đạo tạp chí duyệt đăng.

+ Nếu bài báo phản biện đề nghị không cho đăng: kết quả được thông báo đến tác giả..

Duyệt đăng

Các bài báo được phản biện đề nghị đăng sẽ được trình lão đạo tạp chí duyệt đăng:

+ Nếu bài báo được lãnh đạo tạp chí cho đăng: Bộ phận TK-TS thông báo cho tác giả biết và chuyển sang bước “Biên tập, thiết kế bản bông”.

+ Nếu bài báo không được đăng: Bộ phận TK-TS thông báo cho tác giả bài báo không được đăng trên Tạp chí.

Biên tập, thiết kế bản bông

Đối với các bài báo được duyệt đăng, BTV chuyên trách thực hiện công việc biên tập, chỉnh sửa, trình bày bài theo đúng quy định một bài báo khoa học đăng trên Tạp chí.

Sau khi hoàn thiện biên tập bài báo, BTV chuyên trách chuyển file bài báo để thiết kế bản bông.

Sau khi thiết kế bản bông, BTV tiến hành biên tập bản thảo. Sau khi hoàn thiện biên tập bản thảo, BTV chuyển Trưởng BBT kiểm duyệt.

Duyệt in

Bộ phận TK-TS trìnhlãnh đạo tạp chí duyệt thiết kế bản bông:

+ Nếu thiết kế bản bông đạt: Lãnh đạo tạp chí ký duyệt và chuyển bước tiếp theo.

+ Nếu thiết kế bản bông không đạt: Lãnh đạo tạp chí yêu cầu biên tập/thiết kế lại, Bộ phận TK-TS chuyển bản thảo cho BBT để thực hiện lại bước “Biên tập, thiết kế bản bông”.

In ấn

- Bộ phận TK-TS thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến in ấn.

- Nhà in chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng, số lượng bản in như hợp đồng đã ký kết với Nhà trường.

Lưu chiểu

Bộ phận TK-TS thực hiện nộp lưu chiểu theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và quy định nội bộ của Nhà trường, Tạp chí.

Phát hành

Bộ phận TK-TS thực hiện phát hành Tạp chí theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và quy định nội bộ của Nhà trường, Tạp chí.

Các chữ viết tắt:

TBT: Tổng biên tập

TK-TS: Thư ký - Trị sự

BTV: Biên tập viên