Chính sách

Chính sách Tạp chí

Chính sách

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội là một tạp chí khoa học đa ngành có bình duyệt của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạp chí là diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực, bao gồm: Điện - Điện tử - Tự động hóa, Cơ khí động lực, Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Kinh tế,.... Các số định kỳ của Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học dưới dạng bài báo nghiên cứu gốc và bài báo tổng quan.

Quá trình phản biện

[1] Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều. Trong quy trình này, (các) tác giả và (các) chuyên gia phản biện sẽ không có thông tin về nhau; Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng tải các bài báo nghiên cứu và các bài báo tổng quan. Mỗi bản thảo gửi đăng sẽ được thẩm định bởi một thành viên Hội đồng biên tập và được bình duyệt bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập, không là thành viên của Ban Biên tập. Vui lòng xem Quy trình phản biện của Tạp chí để có thêm thông tin chi tiết;

[2] Thời gian từ lúc Văn phòng Tạp chí nhận được bản thảo gửi đăng (đáp ứng các yêu cầu về hình thức trình bày được hướng dẫn trong Mẫu bản thảo) đến khi tác giả nhận được ý kiến của (các) chuyên gia phản biện và quyết định của Ban biên tập Tạp chí sẽ không vượt quá ba tháng.

Chu kỳ xuất bản

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội xuất bản định kỳ mỗi năm một (01) tập, mỗi tập có sáu (06) số; Các số của Tạp chí được xuất bản vào thời điểm cuối các tháng Hai, tháng Tư, tháng Sáu, tháng Tám, tháng Mười và tháng Mười hai hằng năm.

Chính sách truy cập

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội cho phép truy cập tự do ngay sau khi xuất bản đối với các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí, với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ. Độc giả được khuyến khích đọc, tải về, nhân bản, chia sẻ, in ấn, tìm kiếm, hoặc kết nối với bản toàn văn của tất cả các bài báo được công bố trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Lưu trữ

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội sử dụng Hệ thống Thư viện số - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhằm đảm bảo lưu giữ lâu dài các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí trên không gian mạng.

Chính sách Tạp chí

https://dlib.haui.edu.vn/home/handle/123456789/15

Chỉ mục

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội được chỉ mục trong nhiều cơ sở dữ liệu/hệ thống trích dẫn khoa học uy tín. Điều này giúp tăng cường sự hiện diện của Tạp chí trên các diễn đàn học thuật quốc gia và quốc tế.

https://jst-haui.vn/media/-202009/t-111055132.jpgChính sách Tạp chí

http://www.vjol.info.vn/index.php/dhcnhn/index

Liệt kê

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội được liệt kê trong danh sách các tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến, được quản lý bởi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NASATI), Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)

Quy định về xuất bản và đạo đức công bố công trình nghiên cứu

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội công nhận và cam kết tuân thủ các Tiêu chuẩn quốc tế về công bố công trình nghiên cứu.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng cam kết tuân thủ các Nguyên tắc minh bạch trong xuất bản công trình khoa học.

Trên cơ sở các Tiêu chuẩn quốc tế về công bố công trình nghiên cứu, và các Nguyên tắc minh bạch trong xuất bản công trình khoa học nêu trên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành các Quy định về xuất bản và đạo đức công bố công trình nghiên cứu được liệt kê dưới đây. Các tác giả, chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí, và các đối tượng khác có liên quan cam kết tuân thủ và nghiêm túc thực hiện các quy định này.

[1] Chính sách và quy trình phản biện: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều. Trong quy trình này, (các) tác giả và (các) chuyên gia phản biện sẽ không có thông tin về nhau. Mỗi bản thảo gửi đăng sẽ được thẩm định bởi một thành viên Hội đồng biên tập và được bình duyệt bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập, không là thành viên của Ban Biên tập. Trên cơ sở ý kiến tư vấn của chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng biên tập để ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối bài báo. Quyết định chấp nhận đăng sẽ có hiệu lực sau khi nhận được sự đồng ý của Tổng biên tập Tạp chí (hoặc Phó Tổng biên tập).

[2] Quy định về việc đính chính bài báo đã xuất bản: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội cho phép đính chính những sai sót nhỏ và không ảnh hưởng đến các diễn dịch và kết luận của bài báo đã xuất bản trên Tạp chí thông qua việc phát hành một Bản đính chính. Theo đề nghị, Tổng biên tập quyết định cho phép hoặc không cho phép xuất bản Bản đính chính kèm theo bài báo gốc ban đầu;

[3] Quy định về việc hủy, rút lại bài báo (chỉ áp dụng với bài báo chưa được xuất bản trên bản in) trên Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội:

- Việc hủy bài báo được Tổng biên tập áp dụng cho các bài báo đang trong quá trình xuất bản nhưng bị phát hiện: (i) Có lỗi sai nghiêm trọng làm thay đổi kết quả của bài báo; (ii) Vô ý nộp trùng với một bài báo khác đã được xuất bản; (iii) Tác giả có những vi phạm đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học như nộp bài báo cho nhiều tạp chí cùng lúc, giả mạo trong tuyên bố về quyền tác giả, đạo văn, ngụy tạo dữ liệu, và những trường hợp tương tự;

- Việc rút lại bài báo đã xuất bản được áp dụng để khắc phục các lỗi sai trong quá trình nộp bài và xuất bản do tác giả và/hoặc đồng tác giả có những vi phạm đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học như nộp bài báo cho nhiều tạp chí cùng lúc, giả mạo trong tuyên bố về quyền tác giả, đạo văn, ngụy tạo dữ liệu, và những trường hợp tương tự;

Việc rút lại bài báo đã xuất bản được thực hiện theo yêu cầu của: (i) Tác giả và/hoặc đồng tác giả bài báo; hoặc (ii) Tổng biên tập theo đề nghị của các thành viên trong cộng đồng khoa học.

[4] Quy định về việc ghi, bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả bài báo trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

- Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội áp dụng thông lệ ghi tên của tác giả và (các) đồng tác giả trong bài báo theo vai trò và đóng góp của họ đối với công trình công bố. Theo thông lệ này, tác giả đầu tiên trong danh sách tác giả sẽ là tác giả chính và là người có đóng góp nhiều nhất cho công trình, bất kể người này có là tác giả liên hệ hay không. Đóng góp của tác giả cho công trình sẽ giảm dần theo thứ tự tên của họ trong danh sách tác giả. Nếu các tác giả và đồng tác giả của bài báo muốn áp dụng thông lệ khác để sắp xếp thứ tự tên tác giả trong bài báo, họ phải thuyết minh điều này trong bài báo gửi đăng;

- Việc bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả bài báo phải được thực hiện trước khi bản thảo bài báo được chấp nhận đăng bởi Ban biên tập. Chỉ trong trường hợp đặc biệt và có lý do rõ ràng, hợp lý thì Ban biên tập mới xem xét việc bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả bài báo sau khi bản thảo bài báo đã được chấp nhận đăng;

- Sau khi bài báo đã được công bố, được xuất bản trong phiên bản Tạp chí in, thì sẽ không có bất cứ yêu cầu bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả nào được chấp nhận.

[5] Quy định về đạo đức công bố và phòng tránh đạo văn: Khi nộp bài cho Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội, tác giả và các đồng tác giả cam kết rằng bản thảo gửi đăng phải là công trình khoa học nguyên tác do chính họ thực hiện. Tác giả và các đồng tác giả bài báo có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học; Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của bài báo, sự chính xác và tính liêm chính học thuật của nội dung ấy (ví dụ, tất cả các trích dẫn trong bài viết đã được dẫn nguồn đầy đủ và đúng quy định; Các dữ liệu, kết quả phân tích là trung thực và không bị ngụy tạo và/hoặc chỉnh sửa). Các chuyên gia phản biện của Tạp chí cũng được yêu cầu đánh giá và cung cấp ý kiến tư vấn cho thành viên Hội đồng biên tập và Tổng biên tập về tính liêm chính học thuật của các bài báo gửi đăng. Vui lòng xem Mẫu phiếu phản biện của Tạp chí để có thêm thông tin chi tiết.