Nhân sự tạp chí

Nhận sự của Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhân sự Tạp chí

Tổng biên tập: PGS.TS. Phạm Văn Đông

E-mail: phamdong.khcn.haui@gmail.com

Ban Biên tập
1. Phạm Văn Đông - Trưởng Ban

2. Đặng Văn Bính

3. Đỗ Huyền Cư

4. Dư Đình Viên

5. Nguyễn Văn Thiện

6. Nguyễn Hữu Phấn

7. Nguyễn Thị Thu Hương

8. Hoàng Đức Chiến

9. Nguyễn Huy Kiên