Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 1 (Tháng 01/2024) bản điện tử

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 60 - số 1 (tháng 01/2024) bản điện tử với 63 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 60 - số 1 (tháng 01/2024) với 63 bài báo khoa học thuộc lĩnh vực Cơ khí - Động lực.

Tác giả bài báo có thể vào mục Tạp chí điện tử trên website của Tạp chí để download bài báo.

  • Thứ Năm, 10:15 01/02/2024

Tags: