Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 1 (Tháng 02/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 1 (tháng 02/2023) với 30 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 1 (tháng 02/2023) với 30 bài báo khoa học. Trong đó:

- Mục Khoa học - Công nghệ: 25 bài báo. Cụ thể:

+ Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa: 10 bài báo

+ Lĩnh vực Cơ khí - Động lực: 9 bài báo

+ Lĩnh vực Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 6 bài báo

- Mục Kinh tế - Xã hội: 5 bài báo

Tác giả bài báo có thể vào mục Các số đã xuất bản trên website của Tạp chí để download bài báo.

  • Thứ Ba, 08:32 28/02/2023

Tags: